Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zobowiązana jest na podstawie art. 392 § 3 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz Statutu do pokrywania kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki (wyjątkowo poza spółką) co najmniej raz na kwartał. Spółka zwraca koszty przejazdu i wypłaca diety. Wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów są ustalane według przepisów obowiązujących dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej. Przedmiotowe świadczenia wypłacane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego z dołączoną ewidencją przebiegu pojazdu i powiększone o diety. W myśl art. 21 ust.1 pkt. 16b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacane świadczenia z tytułu kosztów przejazdu i diet spółka uznaje jako wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydatki te nie mają charakteru wydatków osobowych na rzecz Członków Rady Nadzorczej, gdyż są związane z dojazdem na posiedzenia, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób, gdyż stanowią zwrot poniesionych kosztów związanych z posiedzeniami organu. W związku z opublikowaną interpretacją indywidualną (0114-KDIP3-3.4011.214.2017.3.JK3) pojawiły się dylematy.

Czy zwrot kosztów dojazdu członka Rady Nadzorczej z miejscowości zamieszkania na posiedzenie Rady Nadzorczej i wypłacone diety korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 16b u.p.d.o.f.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?