Czy znak towarowy kwalifikuje się do wartości niematerialnych i prawnych jeśli spółka nie dokona nabycia znaku towarowego, tylko rejestracji znaku wytworzonego we własnym zakresie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 06.12.2022 r. spółka "XYZ" sp. z o.o. złożyła elektronicznie wniosek w sprawie rejestracji nowego znaku towarowego (nowy logotyp). W dniu 09.12.2022 r. została wniesiona opłata 1200 euro za rozpatrzenie tego wniosku. Znak towaru objęty będzie 10-letnią ochroną. Dodatkowo oprócz wniesienia opłaty spółka poniosła koszty obsługi prawnej w przedmiotowej sprawie.

Czy powyższe należy zakwalifikować jak przyszłą wartość niematerialną i prawną?

Spółka przyjęła w polityce rachunkowości próg 3.500 zł dla amortyzacji liniowej rozkładanej w czasie.

Pod jaką datą w księgach rachunkowych należy przeliczać EUR na PLN (nie otrzymamy tutaj z Urzędu żadnej faktury, jedynym dowodem poniesienia kosztów jest przelew)?

Na rejestrację znaku towarowego zazwyczaj czeka się ok. 6 m-cy, więc jeśli powyższe należy traktować jako przyszłą wartość niematerialna i prawną, to czy obecnie poniesione nakłady spółka powinna pokazać w księgach w następujący sposób ewidencyjny: Wn konto 302 Rozliczenie zakupu WNiP / Ma konto 202-* (rozrachunki z kontrahentami), zapłata Wn konto 202-*kontrahent / Ma konto 130-* rachunek bankowy (do nakładów zaliczyć opłatę 1200 euro + koszty obsługi prawnej), czy raczej koszty obsługi prawnej traktować jako koszty bieżące i nie doliczać do nakładów na WNiP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX