Czy znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 15zzzzzy ust. 1 pkt 2 u.covid.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w trybie art. 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. zwrócił się o zmianę swojego zezwolenia z zachowaniem terminu do dnia 5 marca 2020 r. W takcie wszczętego postępowania wnioskodawca na wniosek zawiesił postępowanie administracyjne. W czasie zawieszenia postępowania upłynęła data obowiązywania zezwolenia oraz data obowiązywania umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego.

Czy znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 15zzzzzy ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) - dalej u.covid. tj.: jeżeli posiadacz odpadów złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r. – termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX