Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15zzzzzu ust. 3 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., zmniejszenie wynagrodzenia może być wprowadzane w stosunku do wszystkich pracowników podmiotu lub w grupach pracowników w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy. Zgodnie natomiast z art. 15zzzzzs ust. 1 u.sz.r., objęcie pracownika, w tym urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej, zmniejszeniem zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku redukcji etatów stanowi samoistną podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę.

Czy z uwagi na fakt, iż w urzędzie, o którym mowa w art. 15zzzzzp ust. 1 u.sz.r., pracownicy zatrudnieni są w korpusie służby cywilnej na podstawie ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265) oraz poza korpusem na podstawie ustawy z 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537), oznacza to, że zmniejszeniem wynagrodzenia objęci są wszyscy pracownicy, a zwolnieniami jedynie pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?