Czy zmiana pozwolenia z art. 189 p.o.ś. wymaga wydania decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana pozwolenia z art. 189 p.o.ś. wymaga wydania decyzji?

W interpretacji dotyczącej zmiany oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację na podstawie art. 189 ustawy p.o.ś.: https://sip.lex.pl//question-and-answer/621409056/jaka-jest-podstawa-zmiany-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wprowadzanie-sciekow-szczegolnie...?keyword=189&cm=SREST Pan Jerzy Janusz wyjaśnia, że ,,Organ nie musi (nie powinien) wydawać żadnej decyzji administracyjnej ani wysyłać pism do następcy prawnego - dotychczasowego beneficjenta pozwolenia wodnoprawnego, a także do innych podmiotów (stron), które uczestniczyły w nim na etapie wydawania pozwolenia wodnoprawnego". Może co najwyżej wydać zaświadczenie na wniosek nabywcy praw do instalacji. Nie rozumiem wobec tego jak zmienione ma być pozwolenie w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację (art. 189 ust. 2 p.o.ś.), jeśli sugeruje Pan, że nie wydaje się żadnej decyzji. Inaczej sprawę przedstawia Pani Lucyna Osuch-Chacińska (https://sip.lex.pl//question-and-answer/621501865/czy-starosta-powinien-wydac-decyzje-zmieniajaca-pozwolenie-wodnoprawne-jezeli-p-wi-k-zlozylo...?keyword=189&cm=SREST) pisząc, że: ,,Stosownie do art. 189 p.o.ś., w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 września 2014 r. podmiot, który stał się prowadzącym instalację, składa wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacje. Uwzględniając, że PWiK złożyło taki wniosek, starosta powinien wydać decyzję zmieniającą pozwolenie wodnoprawne w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację, a podstawą do wydania takiej decyzji jest art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 189 ust. 2 p.o.ś. oraz z art. 134 ust. 1 pr. wod.".

Która interpretacja jest wobec tego prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX