Czy zmiana opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę STWiOR, przy jednoczesnym braku zmiany ogłoszenia o zamówienie, może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie boiska wielofunkcyjnego. W wyniku złożonych przez Wykonawców zapytań, Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie zmian do przedmiaru oraz STWiOR. Zamawiający uznał te zmiany za istotne i przedłużył termin składania ofert oraz dokonał zmiany ogłoszenia o ogłoszeniu z uwagi na zmianę terminu (wyłącznie w tej kwestii). W nowej (zmienionej i zamieszczonej) STWiOR projektant dokonał zapisu: "Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni należy dołączyć do Oferty przetargowej", w którym "zażądał" dołączenia do oferty przetargowej między innymi próbek nawierzchni, aprobat. badań, kart technicznych, autoryzacji producenta, atestów i certyfikatów itp. Zamawiający nie zauważył tego zapisu w STWIOR, w związku z czym wymagania te nie zostały zapisane w SIWZ i w ogłoszeniu. Po otwarciu ofert jedynie jeden z pięciu oferentów, którzy złożyli oferty dołączył "wymagane" w STWiOR dokumenty i próbki, natomiast inni oferenci nie załączyli ich do ofert.

Czy zaistnienie powyższej sytuacji stanowi podstawę do unieważnienia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX