Czy zmiana formuły wynagrodzenia z ryczałtowego na wynagrodzenie za faktycznie odebrane odpady jest istotną zmianą SIWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do DzUUE (opublikowano 15.04.2020 r.) zauważył błąd w SIWZ, który został również powielony we wzorze umowy i formularzu ofertowym. Mianowicie w SIWZ jest zapis: "Wynagrodzenie ustalone w drodze przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym". We wzorze umowy jest zapis: "Wynagrodzenie ryczałtowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którego kwartalna wysokość wynosi zgodnie z ofertą wykonawcy:..." W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odstąpiono od formuły wynagrodzenia ryczałtowego. Zatem zmiana polegałaby na wykreśleniu ww. zapisów i zastąpieniu wynagrodzenia ryczałtowego wynagrodzeniem rozliczanym w oparciu o stawkę za 1 mg odebranych odpadów.

Czy ww. zmiana jest zmianą istotną i powoduje konieczność przesunięcia terminu składania ofert?

Czy zachodzi tutaj konieczność przesłania do publikacji w DzUUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?

Czy wystarczy zaktualizować SIWZ oraz załączniki i opublikować na BIP zamawiającego?

Aktualnie termin składania ofert został wyznaczony na 21.05.2020 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX