Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie A (kwota wynagrodzenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia) jest jednocześnie zatrudniona w firmie B na podstawie umowy zlecenia, od której naliczane jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Od listopada 2014 r. osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim - dokument przedłożyła pracodawcy i po zakończeniu wypłacania wynagrodzenia chorobowego pobiera zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Z uwagi na możliwy skutek wykonywania czynności na podstawie umowy zlecenia w postaci utraty prawa do zasiłku chorobowego, osoba zleciła wykonywanie czynności umówionych w umowie zlecenia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, a za wykonywane czynności zapłaciła kwotę równą kwocie jaką otrzymała od zleceniodawcy.

Czy w sytuacji bycia zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia przy jednoczesnym, przekazaniu wszelkich obowiązków innemu podmiotowi, który za wykonywane prace wystawił fakturę VAT w kwocie odpowiadającej kwocie z rachunku jaki omawiana osoba przedłożyła zleceniodawcy (firmie B) ZUS będzie miał podstawę do uznania, iż w trakcie choroby wykonywane były czynności zarobkowe i w konsekwencji będzie mógł odmówić wypłaty zasiłku oraz zażąda zwrotu nienależnie pobranych kwot zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?