Czy zgodnie z nowym PZP w umowie w sprawie zamówienia publicznego zastrzeżenie kar umownych jest obligatoryjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 436 nowego PZP: "Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: (…) 3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;".

Czy z w/w przepisu wynika, że w umowie w sprawie zamówienia publicznego zastrzeżenie kar umownych jest obligatoryjne?

Czy przepis ten dotyczy umowy zawartej w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki w przypadku, gdy w toku negocjacji umowy wykonawca kategorycznie nie zgadza się na zawarcie umowy przewidującej kary umowne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX