Nowość Czy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 r.s.s.w.ś.w.z. każde odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta winno być poprzedzone oczyszczeniem w urządzeniu oczyszczającym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – dalej r.s.s.w.ś.w.z. każde odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta winno być poprzedzone oczyszczeniem w urządzeniu oczyszczającym?

Ww. przepis brzmi następująco - wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miasta, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha (...), mogą być wprowadzane (...). Zgodnie § 17 ust. 5 r.s.s.w.ś.w.z. ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Czy dla każdej usługi wodnej na terenie miasta należy instalować urządzenie oczyszczające (separator)?

Czy dla zakładu, który będzie odprowadzał wody opadowe lub roztopowe np. z parkingu i ciągu pieszego o pow. 0,08 ha znajdującego się przy zakładzie w mieście (obszar miasta), wymagane będzie oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych w urządzeniu oczyszczającym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX