Czy zgłoszenia działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 1 u.o.p. może dokonać osoba fizyczna lub firma nie będąca właścicielem tych wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgłoszenia działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. tj. działań związanych z utrzymaniem śródlądowych wód powierzchniowych określonych w art. 227 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. może dokonać osoba fizyczna lub firma nie będąca właścicielem tych wód?

Gdy RDOŚ wydał decyzję sprzeciwu wobec zaplanowanych na cieku wodnym działań określonych w art. 227 ust. 3 pr.wod. i nakazał uzyskanie decyzji, o której mowa w art. 118a u.o.p. – czy wnioskodawcą tej decyzji może być osoba lub firma nie będąca właścicielem śródlądowych wód powierzchniowych?

Zgodnie z art. 226 pr.wod. obowiązek utrzymania wód ciąży na właścicielu wód i jest wykonywany poprzez działania określone w art. 227 ust. 3 pr.wod. Artykuł 216 ust. 3 pr.wod. oraz art. 212 pr.wod. reguluje, kto jest właścicielem publicznych wód płynących, a tym samym wskazuje podmiot odpowiedzialny za utrzymanie śródlądowych wód płynących.

Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z prawa wodnego dotyczące własności śródlądowych wód powierzchniowych jak również obowiązku ich utrzymania poprzez podejmowanie odpowiednich działań, czy zgłoszenia w trybie art. 118 u.o.p. lub wniosek w trybie art. 118a u.o.p. może złożyć podmiot nie będący właścicielem tych wód?

Np. działania określone w art. 227 ust. 3 pr.wod. na podstawie art. 118 u.o.p. zgłasza przedsiębiorstwo zajmujące się wydobywaniem żwiru, zaś ciek, na którym zaplanowano przeprowadzenia działań jest własnością PGW Wody Polskie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX