Czy zgłaszający instalację powinien dokładnie określić położenie budynków i miejsc dostępnych dla ludności na poszczególnych azymutach oraz odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2011 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć pkt 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - dalej r.z.i.p.e., a mianowicie, iż w zgłoszeniu należy podać klasyfikację instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania?

Czy zgłaszający instalację powinien jednak dokładnie określić położenie budynków i miejsc dostępnych dla ludności na poszczególnych azymutach i podać dokładne odległości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX