Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zmienić decyzję przyznającą stypendium szkolne poprzez zmianę formy udzielenia tego stypendium na formę pieniężną?

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uchwalony przez gminę określa, że stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (...), realizowane jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem na podstawie oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych imiennie potwierdzających poniesie kosztów związanych z pobieraniem nauki. Regulamin określa też, że stypendium może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Pierwsza część stypendium została wypłacona w grudniu po rozliczeniu poniesionych kosztów.

Czy biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuację związaną z COVID-19 organ, może zmienić decyzję dotyczącą przyznania stypendium w taki sposób, że zmieni formę udzielonego stypendium na formę pieniężną, tzn. nie będzie wymagało od osoby uprawnionej udokumentowania poniesionych wydatków, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?