Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Przepisy nie zawierają definicji pojęcia "doskonalenia zawodowego", które należy rozumieć w znaczeniu potocznym jako ulepszanie, poprawianie, stawanie się coraz doskonalszym, robienie postępów w sferze zawodowej. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się m.in. na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych adresowanych do nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Czy ze środków na doskonalenie zawodowe można pokryć koszty dojazdu na narady dyrektorów organizowane przez kuratoria oświaty przed rozpoczęciem roku szkolonego? Czy narady dyrektorów są formą doskonalenia zawodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację