Czy zbiornik do magazynowania nawozu płynnego syntetycznego RSM o pojemności 22.000 litrów wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zbiornik do magazynowania nawozu płynnego syntetycznego RSM o pojemności 22.000 litrów wymaga zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Wysokość takiego zbiornika wynosić będzie do 3 m. Zbiornik będzie wolnostojący, nieprzytwierdzony trwale do gruntu, będzie możliwość przestawienia go w każdej chwili. Inwestorem jest rolnik i zbiornik będzie wykorzystywany na cele rolnicze.

Czy jeśli wymaga pozwolenia bądź zgłoszenia jakie przepisy należy brać pod uwagę?

Czy można w przypadku takiego zbiornika (na nawozy syntetyczne, nie naturalne) odnosić się do zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.01.2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie - dalej r.w.t.b.r. - § 6 r.w.t.b.r., który mówi o zamkniętych i otwartych zbiornikach na nawozy naturalne płynne?

Jeśli nie, to jakie przepisy regulują usytuowanie takie zbiornika na działce, oprócz zapisów miejscowego planu zagospodarowania?

Do organu ochrony środowiska jako instalacja mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko na podstawie art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś.?

Jeżeli tak, to który organ ochrony środowiska jest kompetentny do przyjęcia takiego zgłoszenia od osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne - starosta czy wójt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX