Czy zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne może być prowadzone na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy działalność polegająca na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne (odpady o kodach 030308, 030399, 150101, 150102, 150103, 150107, 200101) może być prowadzona na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z planem teren jest oznaczony symbolem UC/MM (MM-budownictwo mieszkaniowe wielofunkcyjne, przez które należy rozumieć tereny o podstawowej funkcji mieszkaniowej różnego typu wraz z towarzyszącą funkcją usługową i zakładami drobnej wytwórczości nieuciążliwymi dla funkcji mieszkaniowych, UC – usługi komercyjne np. handlowe, gastronomiczne).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX