Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy - Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.

Czy zaświadczenie może mieć formę adnotacji na zgłoszeniu, że organ nie wnosi sprzeciwu, do możliwości realizacji robót przed upływem 21 przewidzianych w ustawie - Prawo budowlane?

Czy musi to być odrębny dokument w rozumieniu art. 217 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego?

Czy zaświadczenie można wydać również w stosunku do zgłoszenia budowy sieci?

Czy zgłoszenie uwag przez sąsiadów inwestycji uniemożliwia wydanie zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?