Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak organ powinien się zachować w sytuacji przedstawionej poniżej?

Do organu wpłynęło zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Zgodnie z art. 152b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) - dalej p.o.ś. organ jest zobowiązany umieścić zgłoszenie na stronie internetowej, co uczynił. Prowadzący ww. instalację złożył również wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Natomiast w myśl art. 152b ust. 4 p.o.ś. organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia. Termin na wniesienie ww. uwag wynosi 14 dni.

Czy powyższe okoliczności oznaczają, iż zaświadczenie można wydać dopiero po upływie terminu na wniesienie ewentualnych uwag?

A ponadto jak ma się do powyższych okoliczności obecna sytuacja z koronawirusem i zawieszeniem biegu terminu?

Czy to oznacza, że 14 dniowy termin na wniesienie uwag przez organizację czy też mieszkańca nie biegnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?