Czy zaświadczenie ECRIS stanowi dla starosty podstawę prawną do wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Spółka "X" reprezentowana przez Prezesa złożyła wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., starosta wezwał prowadzącego instalację do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności: a) za przestępstwa przeciwko środowisku, b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny – dalej k.k. Przedłożone zostały zaświadczenia o niekaralności: spółki "X" Sp. z o. o., Prezesa Zarządu spółki "X", wspólnika spółki widniejącego w KRS. Prezes zarządu jest obcokrajowcem, toteż przedłożone zostało przez niego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce wraz z załączoną Informacją z Rejestru Karnego Państwa Obywatelstwa (Europejski System Przekazywania Informacji z Rejestrów Karnych – ECRIS). Z ww. informacji wynika, że Prezes miał niegdyś wyroki skazujące w ww. zakresie, był karany.

Czy powyższe zaświadczenie ECRIS stanowi dla starosty podstawę prawną do wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia zintegrowanego tzn. czy na gruncie stanu faktycznego została zrealizowana przesłanka odmowy udzielenia pozwolenia zintegrowanego, o jakiej mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 p.o.ś.? Czy starosta ma dochodzić, czy w państwie, w którym Prezes był karany, następuje zatarcie skazania? Jeżeli, tak to czy należałoby wezwać wnioskodawcę do uprawdopodobnienia, że zatarcie takie nastąpiło i jaki dokument należałoby żądać? Czy w takiej sytuacji należałoby go wezwać z art. 50 czy z art. 79a ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.? Czy w ogóle przy rozpatrywaniu sprawy na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska można mówić o zatarciu skazania? Czy tu k.k. stosuje się odpowiednio?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX