Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoby, które miały przyznane zasiłki celowe na pokrycie szkód powstałych w wyniku nawałnicy nie rozliczyły się z poniesionych wydatków (nie przedstawiły dokumentów potwierdzających wydatki) co zobowiązane były zrobić zgodnie z punktem I.15. Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych.

Natomiast zgodnie z I.16 ww. Zasad w przypadku, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym, proszę o wskazanie na podstawie jakiego artykułu możemy żądać zwrotu?

Czy możemy ww. świadczenie traktować jako nienależnie pobrane?

Jeśli nie, to na jaki przepis możemy się powołać?

Ustawa o pomocy społecznej nie daje bowiem uprawnień do prowadzenia postępowania mającego za przedmiot zwrot wypłaconego świadczenia niebędącego w świetle ustawy o pomocy społecznej świadczeniem nienależnie pobranym.

Zdaniem niektórych autorów takie postępowanie nie powinno się w ogóle toczyć i jest bezprzedmiotowe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację