Czy zasadnym jest wysyłanie całości dokumentacji zgodnie z zaleceniem SKO do innej gminy, czy należy wydać ponowną decyzję odmowną dodatku węglowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do ośrodka wpłynął wniosek o dodatek węglowy Pana X. W drodze postępowania ustalono, że Pan X nie przebywa pod wskazanym adresem danym we wniosku, został przeprowadzony wywiad środowiskowy i pracownik socjalny nie zastał Pana pod danym adresem, z odpowiedzi z Urzędu MiG wynika, że petent nie odprowadzał z tego miejsca odpadów komunalnych, również z weryfikacji pesel wynikło, że Pan jest zameldowany w K., została wydana decyzja odmowna.

Pan odwołał się do SKO. Decyzja jaką orzekli: "uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Kolegium w swojej decyzji zaznaczyło, że nasz organ powinien: wyznaczyć termin wizyty ze stroną do przeprowadzonego wywiadu, a nie bez zapowiedzi przeprowadzić postępowanie administracyjne w zakresie dodatku mieszkaniowego, świadczeń z pomocy społecznej, odebrać oświadczenie od strony celem ustalenia, ile czasu przebywa pod adresem we wniosku, ile dni, tygodni, miesięcy w K., odebrać oświadczenie od sąsiadów, czy faktycznie zamieszkuje i prowadzi tu gospodarstwo domowe, w decyzji SKO również zaznaczyło, że jeżeli okaże się, iż centrum życiowe wnioskodawcy koncentruje się na terenie innej gminy, należy przekazać wniosek do tej gminy.

Ośrodek zastosował się do zaleceń SKO, z których wynikło: odebrano oświadczenie od sołtysa, który potwierdził, że Pan X nie zamieszkuje pod adresem z wniosku. Uzyskano informacje od pracownia urzędu MiG odnośnie dodatku mieszkaniowego, którego nie pobiera, jak i również nie korzysta z pomocy społecznej, również zostało wysłane wezwanie do stawienia się celem złożenia oświadczenia, jednakże pan X nie stawił na nie. Całość korespondencji, jaka jest wysyłana pod adres jest dwukrotnie awizowana i nie jest odbierana.

Czy zasadnym jest wysyłanie całości dokumentacji zgodnie z zaleceniem SKO do innej gminy, w tym przypadku do K. pomimo, iż wiemy, że K. nie realizuje tego świadczenia?

Czy należy wydać ponowną decyzję odmowną i nie przekazywać dokumentacji do K.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX