Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasadnym było wypłacenie nauczycielom niestrajkującym w kwietniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

W Karcie Nauczyciela nie zostało to uregulowane a zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy - Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą godzinę ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. Zgodnie z orzecznictwem z którym się zapoznałam przyjmuje się, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe przysługuje wynagrodzenie, tylko i wyłącznie wtedy, gdy nauczyciel był gotów do ich wykonywania a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). W konsekwencji przesłanką istnienia prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy jest pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy w szkole. O gotowości do wykonywania pracy w szkole zgodnie z orzecznictwem mamy do czynienia, kiedy spełnione zostają następujące przesłanki: istniał zamiar wykonywania pracy-nauczyciel stawił się, istniała realna możliwość wykonywania pracy-szkoła była otwarta, wola jej świadczenia została uzewnętrzniona, nauczyciel pozostawał w dyspozycji pracodawcy przez cały czas niemożności wykonywania pracy.W czasie strajku nauczyciel nie zrealizował z uczniami godzin ponadwymiarowych, ale był gotów do prowadzenia zajęć, przebywał w szkole i był do dyspozycji dyrektora tyle godzin, ile miał przewidzianych w planie lekcyjnym, doznał zaś przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły bowiem strajk pozostałych nauczycieli jest niewątpliwie przyczyną leżącą po stronie szkoły.

Czy interpretacja orzecznictwa i przepisów była prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?