Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r.

PYTANIE

Czy zasadne jest żądanie od wnioskodawcy w sprawie legalizacji urządzenia melioracji- ziemnego stawu rybnego decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, skoro decyzje te wydaje się dla planowanych inwestycji, a nie już zrealizowanych?

Na obszarze wykonanego stawu nie ma MPZP.

Co powinien zrobić organ, gdy wezwał wnioskodawcę o ww. decyzje, a wnioskodawca twierdzi, że nie jest w stanie uzyskać tych decyzji wstecz (na wykonane urządzenie wodne)?

Czy powinien nakazać jego likwidację?

Raczej nie, gdyż nastąpi degradacja środowiska wodnego - utworzyło się tam środowisko bytowania płazów, gadów, ptaków itp. Poza tym staw gromadzi wodę, co jest nijako zadaniem Wód Polskich - mała retencja.

Czy powinien zastosować art. 190 ust. 14 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. tj. jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, a likwidacja urządzenia jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznych, właściwy organ Wód Polskich może nałożyć na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom?

Jednak ww. staw nie powoduje szkód?

Warto zwrócić uwagę też na zapis art. 420 pr.wod., który stanowi, że przepisu art. 419 ust. 2 pr.wod. nie stosuje się do stawów oraz gruntów, na których znajdują się urządzenia wodne. Czyli nie można nakazać likwidacji stawu, jeżeli staw jest niezbędny do kształtowania zasobów wodnych, po wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie i użytkowanie. Wnioskodawca potrzebuje decyzji legalizującej do wykazania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Wnioskodawca uważa, że jeżeli przepisy są niejednoznaczne, to należy je interpretować na korzyść wnioskodawcy. Wnioskodawca twierdzi, że sąsiednie stawy też są wykonane nielegalnie, a nakazy likwidacji ich wszystkich byłyby niezgodne z założeniami prawa wodnego (art. 10 pkt 4 pr.wod. - utrzymanie ekosystemów wodnych). Legalizacja urządzenia wodnego przyniesie przychód Wód Polskich.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?