Czy zasadne jest wniesienie skargi na czynności komornika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28.08.2023 r. do Ośrodka wpłynęło postanowienie od Komornika Sądowego w sprawie zakończenia postępowania egzekucyjnego od dłużnika alimentacyjnego z uwagi na spłatę całości zadłużenia z funduszu alimentacyjnego (wg niego całkowita spłata nastąpiła w dniu 1.03.2023 r.).

Ośrodek po sprawdzeniu stanu zadłużenia ww. dłużnika ustalił, że dłużnik posiada jeszcze zadłużenie na dzień 31.08.2023 w wysokości 252,04 zł, o czym poinformował komornika pisemnie. Następnie Komornik Sądowy pismem z dnia 20.09.2023 r. wezwał Ośrodek do złożenia wyjaśnień z jakiego tytułu wynikają zaległości.

W odpowiedzi Ośrodek poinformował, że rozbieżności w stanie zadłużenia wynikają z innych dat księgowania wpłat przekazanych przez komornika i przesunięcia dat dwóch wypłat. Ośrodek księguje z datą wpływy środków na nasze konto, a nie z datą wyegzekwowania kwot przez komornika.

Na powyższe pismo Komornik Sądowy przysłał pismo, w którym informuje, że "zgodnie z art. 815 § 2 kodeksu postępowania cywilnego pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego. W zawiązku z tym, wpłaty dokonane komornikowi należy traktować jako równe w skutkach ze spełnieniem świadczenia na rzecz wierzyciela. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy komornika należy traktować jako pokwitowanie potwierdzające wpłatę". Tym samym komornik zakończył postępowanie.

Zdaniem Ośrodka, idąc za interpretacją szkolących, powinniśmy księgować wpłaty na dzień wpływu środków na nasze konto. Dotyczy to bowiem nie samych alimentów, ale należności z funduszu alimentacyjnego, które dłużnik w myśl art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zobowiązany zwrócić organowi właściwemu wierzyciela łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi do dnia spłaty.

Czy zasadne jest wniesienie skargi na czynności komornika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX