Czy zasadne będzie wydanie decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy... - OpenLEX

Czy zasadne będzie wydanie decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawczyni ubiegała się o świadczenie pielęgnacyjne na pełnoletniego syna, syn posiadał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, organ I instancji odmówił wnioskowanego świadczenia ze względu na posiadanie przez osobę sprawującą opiekę prawa do świadczeń emerytalnych.

Następnie SKO podtrzymało decyzję. Wnioskodawczyni wniosła skargę do WSA. WSA we wrześniu 2022 r. uchylił decyzję SKO i organu I instancji. Wyrok stał się prawomocny. Jednakże, orzeczenie osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki było wydane do 30.11.2022 r.

Czy w danym przypadku, przed wydaniem decyzji przez organ I instancji, należy wezwać stronę do przedstawienia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy też wydać decyzję przyznającą do 30.11.2022 r., a następnie przedłużyć stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Jakie powinno być prawidłowe postępowanie organu I instancji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX