Czy zarzuty złożone przez właściciela działki do modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do wszczęcia... - OpenLEX

Czy zarzuty złożone przez właściciela działki do modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do wszczęcia postępowania związanego z zarzutami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarzuty złożone przez właściciela działki/działek do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ust. 9 ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej pr. geod., w szczególności dotyczące nieprawidłowości w zakresie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stanowią podstawę do wszczęcia z urzędu czy na wniosek postępowania administracyjnego związanego ze złożonymi zarzutami?

Efektem powyższego powinno być wystąpienie do Wykonawcy prac o wyjaśnienia, a następnie ewentualne zobowiązanie w ramach rękojmi do ponownego przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Czy dopiero po opracowaniu operatu technicznego z ponownych czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych powinna być wydana decyzja o uwzględnieniu zarzutów czy też samo stwierdzenie nieprawidłowości wystarczy do wydania decyzji o uwzględnieniu zarzutów, a późniejsza dokumentacja geodezyjna z ponownych czynności ustalenia przebiegu granic działek powinna być wprowadzona do ewidencji gruntów i budynków czynnością materialno-techniczną?

Jak należy rozumieć przepis, który wskazuje, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące?

Zawiadomienia o zmianach zostały już przesłane, zgodnie z przepisami, do organu podatkowego i ksiąg wieczystych w celu dokonania zmiany w dziale I KW.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX