Czy zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne jest podstawą do odmowy przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia opiekuńcze lub zasiłek dla opiekuna może nie otrzymać renty w przypadku, gdy wójt zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS lub KRUS z powodu posiadania przez świadczeniobiorcę ustawowego okresu ubezpieczenia (20 lat kobieta, 25 lat mężczyzna), a niezdolność do pracy zaistniała po 1,5 roku od ustania odprowadzania składek?

Wnosząca o SZO zgłosiła zastrzeżenie, iż otrzymała wyjaśnienie w KRUS, że po upływie 6 m-cy od zaprzestania odprowadzania składki utraci praw do renty, jeżeli zachoruje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX