Czy zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mają zastosowanie dla takich podmiotów jak gminy? - OpenLEX

Czy zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa mają zastosowanie dla takich podmiotów jak gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina miejsko-wiejska otrzymała zawiadomienie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zamiarze sprzedaży w trybie art. 29 ust. 1h ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 514) - dalej u.g.n.r. oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.04.2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2021 r. poz. 2092), działki o pow. 0,0521 ha (ewidencyjnie stanowiącej użytki: grunty orne RV). Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona jako Mu - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące wielofunkcyjne tereny obszarów zurbanizowanych wsi. Gmina jest zainteresowana zakupem ww. działki od KOWR (bezpośrednio, jeżeli będzie jedynym zainteresowanym kupnem), albo w drodze przetargu ograniczonego, ponieważ z uwagi na zapisy MPZP nie może nabyć tej działki nieodpłatnie. Na dzień dzisiejszy gmina nie zamierza zmieniać MPZP. Z zawiadomienia KOWR wynika, że zgodnie z art. 28a ust. 1 u.g.n.r., sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy oraz nabytych kiedykolwiek z zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha. Powierzchnię użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości. Gmina posiada ponad 700 ha użytków rolnych, jednakże nie może prowadzić działalności gospodarczej, jak również rolniczej na tych nieruchomościach. Docelowo nieruchomości, nabyte w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa, są przeznaczone na sprzedaż bądź dzierżawę dla rolników.

W tak przedstawionym opisie sprawy, czy zapisy art. 28a ust. 1 u.g.n.r. mają zastosowanie dla takich podmiotów jak gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX