Czy zapisy umowy dotyczące odszkodowanie i kary umownej, pozostaję we wzajemnej sprzeczności? - OpenLEX

Czy zapisy umowy dotyczące odszkodowanie i kary umownej, pozostaję we wzajemnej sprzeczności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy wprowadził następujące zapisy: 1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

Czy zapis w pkt. 2 nie stoi w sprzeczności z pkt. 1 (wymagany przez p.z.p.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX