Czy zapisy rozporządzenia mają zastosowanie do analizy wykonywanej na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1411) - dalej r.o.m.a.e.k.k. mają zastosowanie do analizy wykonywanej na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 8 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) - dalej u.o.o.ś.?

Wątpliwości budzi treść § 6 r.o.m.a.e.k.k.

Czy wskazany zapis należy traktować jako przepis przejściowy - stanowiący o wykluczeniu przepisów r.o.m.a.e.k.k. dla trwających już procesów administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpiło wcześniej niż wejście w życie rozporządzenia)?

Czy może zapisy § 6 r.o.m.a.e.k.k. należy rozumieć tak, że przepisy r.o.m.a.e.k.k. w ogóle nie dotyczą analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przygotowywanej na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (bez względu na to, czy rozpoczęto już proces uzyskiwania takiej decyzji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX