Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Jaki powinien być stopień zgodności zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w kontekście art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem"?

Co oznacza sformułowanie "uwzględnić zasady"?

Czy zapisy planu województwa mogą ingerować we władztwo planistyczne gmin, w kontekście ograniczenia rozwoju energetyki odnawialnej na jej terenie?

Co należy zrobić w przypadku przekazania radzie gminy studium do uchwalenia, które w chwili wejścia w życie planu województwa jest niezgodne z jego ustaleniami (procedura studium trwa od 2 lat, plan województwa wszedł w życie prawdopodobnie 27 czerwca 2015 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?