Czy zapisy art. 29 u.p.p. należy również stosować do innych dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego określonych w art. 407 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 15 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Organ wezwał wnioskodawcę zgodnie z zapisami art. 409 ust. 4 pkt 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod. do dostarczenia wyników pomiarów ilości i jakości ścieków. W wezwaniu określono, iż wyniki powinny być złożone w oryginale zgodnie z zapisami art. 76a § 1 i art. 76a § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. Wnioskodawca dołączył kserokopie ww. badań jednocześnie stwierdzając, iż Prawo Wodne nie nakazuje przedstawienia oryginałów pomiarów ilości i jakości ścieków oraz nie narzuca żadnej formy dotyczącej sposobu przedstawienia wyników.

Czy organ uwzględniając zapisy art. 29 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) - dalej u.p.p. może odstąpić od żądania oryginału ww. dokumentów?

Jak należy rozumieć i stosować art. 29 u.p.p. do ww. przepisów k.p.a.?

Czy art. 29 u.p.p. należy również stosować do innych dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego określonych w art. 407 pr.wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX