Czy zapis, że oddziaływanie zamyka się w granicach inwestycji, należy uznać za brak informacji w KIP wymagany art. 62a ust. 1 pkt 11 u.o.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. przez obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej. Inwestor w złożonej Karcie Informacji Przedsięwzięcia wskazał, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w jej granicach.

Jak zatem odnieść się do tematu oddziaływania skumulowanego z innymi inwestycjami, o podobnym charakterze?

Wójt tutejszego urzędu wydał już decyzję dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej oddalonej o około 23 metry od przedsięwzięcia wymienionego w aktualnie rozpatrywanym wniosku, gdzie oddziaływania jednej i drugiej elektrowni zaznaczone na mapie w odległości 100 m od granic terenu, zachodzą na siebie.

Czy zapis, że oddziaływanie zamyka się w granicach inwestycji, należy uznać za brak informacji w KIP wymagany art. 62a ust. 1 pkt 11 u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX