Czy zamawiający wzywa wykonawców do uzupełnienia oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej, jeśli nie konkurują ze sobą w poszczególnych częściach postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

Postępowanie obejmuje dwa pakiety. W pakiecie nr 1 jedyną ofertę złożył wykonawca X, a w pakiecie nr 2 jedyną ofertę złożył wykonawca Y. Wykonawcy ci, w ustawowym terminie (3 dni) nie złożyli oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Czy pomimo, że w każdym z pakietów wpłynęła jedna oferta, ale w całym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od różnych wykonawców, zamawiający jest z obligowany do wezwania tych wykonawców do złożenia brakującego oświadczenia, chociaż wykonawcy ci nie konkurują ze sobą w pakietach?

Jeśli wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej, podlegają wykluczeniu z postępowania, chociaż w poszczególnych pakietach nie konkurują ze sobą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access