Czy zamawiający prowadzący postępowanie w trybie przetargu ograniczonego w zakresie udzielania zamówienia w dziedzinach... - OpenLEX

Czy zamawiający prowadzący postępowanie w trybie przetargu ograniczonego w zakresie udzielania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jest uprawniony do żądania złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia odnośnie podwykonawcy nie później niż na dzień składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.

Czy zamawiający w oparciu o art. 405 ust. 5 p.z.p. może żądać złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających wykazanie podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert od podwykonawcy w przetargu ograniczonym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX