Czy zamawiający powinien dokonać oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców oferty w zakresie ceny za sprzęt medyczny oraz jego instalacje, w tym stawki VAT, w sytuacji gdy za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu (wyrobu medycznego) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem (stan prawny 2017 r.) zamawiający we wzorze umowy (zał. SIWZ) określił, iż za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto, obejmujące cenę sprzętu wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem sprzętu oraz szkoleniem. W formularzu ofertowym (zał. SIWZ) zamawiający wymagał podania przez wykonawców ceny brutto sprzętu oraz ceny brutto ww. usług, bez wymogu podania ceny netto za sprzęt i ww. usługi oraz stawek podatku VAT. Dodatkowo, zamawiający w SIWZ nie wskazał stawki podatku VAT. Jak wynika z uchwały SN z dnia 20 października 2011 r., III CZP 52/11, cyt. "(…) Wobec braku faktycznej możliwości odniesienia się do stawki podatku VAT na skutek jej nieuwzględnienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązek zamawiającego musi ograniczyć się wyłącznie do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element cenotwórczy miała bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny (…)".

Mając na uwadze powyższe, czy zamawiający, na etapie badania i oceny ofert, powinien dokonać oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców oferty w zakresie ceny za sprzęt oraz za ww. usługi, w tym zastosowanej przez wykonawcę stawki podatku VAT, w sytuacji gdy za wykonanie przedmiotu umowy przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe?

Ponadto, w zaistniałej sytuacji, w której zastosowano wynagrodzenie ryczałtowe, wykonanie przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia publiczneo, tj. zakup sprzętu oraz wykonanie ww. usług, stanowiło świadczenie kompleksowe, a zamawiający dopiero z faktury zakupowej uzyskał wiedzę, iż wykonawca dla sprzętu (wyrobu med.) zastosował stawkę podatku VAT w wysokości 8%, a dla ww. usług niewłaściwą stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zamiast w wysokości 8%, właściwej dla wyrobu medycznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX