Czy zamawiający po zakończeniu oceny ofert może zmienić swoją decyzję co do przeprowadzenia negocjacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane. W SWZ wskazał, że do negocjacji zaprosi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert, z czego jedna podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Zamawiający podjął decyzję, że odstępuje od negocjacji i wezwał wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych (oferta z najniższą ceną mieściła się w budżecie i dlatego odstąpiono od negocjacji, natomiast pozostałe przewyższały środki finansowe zamawiającego). Wykonawca złożył podmiotowe środki dowodowe, z których wynika że nie spełnia warunków udziału, został wezwany do złożenia wyjaśnień z art. 128 p.z.p. i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że podlega wykluczeniu, bo nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Czy zamawiający może jeszcze przeprowadzić negocjacje z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu mimo tego, że wcześniej podjął decyzję, że odstępuje od negocjacji?

Oferty, które pozostały jeszcze w postępowaniu, przewyższają kwotę, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający ma nadzieję, że po przeprowadzonych negocjacjach wykonawcy mogą złożyć korzystniejsze oferty dla zamawiającego i postępowanie będzie można jeszcze uratować i zawrzeć umowę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX