Czy zamawiający naruszył przepisy dotyczące publikowania ogłoszeń w BZP, jeśli zamieścił informacje dotyczące ofert częściowych... - OpenLEX

Czy zamawiający naruszył przepisy dotyczące publikowania ogłoszeń w BZP, jeśli zamieścił informacje dotyczące ofert częściowych w innym miejscu niż formularz ogłoszenia dotyczący informacji o składaniu ofert częściowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2013 r.

PYTANIE

Ogłoszono przetarg nieograniczony, który został podzielony na 92 zadania. Zgodnie z formularzem zamieszczonym w BZP wypełniono kolejne części ogłoszenia. W rozdziale "Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia" zamieszczono nazwy wszystkich zadań oraz krótki opis zakresu zamówienia w zakresie wszystkich 92 części. Ponadto, wszystkie zadania miały wspólny słownik zamówień CPV, ten sam termin realizacji oraz takie samo kryterium oceny ofert, co zostało ujęte odpowiednio w rozdziałach: II.1.6), II.2), IV.2.1) ogłoszenia. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający przy ogłaszaniu postępowania pominął formularz 1a ogłoszenia dotyczący informacji o składaniu ofert częściowych. Wskazany formularz, zgodnie wzorem zamieszczonym na platformie BZP jest nieobowiązkowy.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Zamawiający, pomijając część dotyczącą informacji o składaniu ofert częściowych, naruszył przepisy dotyczące zamieszczania ogłoszeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX