Czy zamawiający musi używać zwrotu „lub równoważny” odrębnie dla każdego elementu przedmiotu zamówienia, względem którego dopuszcza „równoważność”, jeżeli w dokumentacji projektowej zawarto ogólną klauzulę dot. równoważności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamierzamy przeprowadzić postępowanie na wymianę węzłów cieplnych w swojej siedzibie. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z firmą dostarczającą ciepło w celu zapewnienia kompatybilności projektowanych rozwiązań z istniejącą siecią oraz odebrana w zeszłym roku. Dokumentacja zawiera odniesienia do norm oraz produktów i znajduje się w niej następujący zapis: "Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w dokumentacji projektowej, funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia". W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

Czy wystarczające jest uwzględnienie w dokumentacji w/w stwierdzenia, czy też należy określić przy każdej normie lub produkcie bardziej szczegółowe kryteria jakie zamawiający zastosuje w celu oceny równoważności i powinno się użyć słów "lub równoważny" przy każdym tego typu zapisie (teraz tego nie ma)?

Czy wykonawca musi złożyć z ofertą w celu wykazania równoważności przedmiotowe środki dowodowe wskazane w ustawie?

Wszelkie zmiany w projekcie wymagają ponownego uzgodnienia z dostawcą ciepła, który może nie wyrazić zgody na instalację zaproponowanych w najkorzystniejszej ofercie równoważnych rozwiązań.

Czy należy przewidzieć taki przypadek w umowie, czy może być on podstawą np. do zmiany wynagrodzenia wykonawcy wybranego w postępowaniu (przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe)?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access