Czy zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu? - OpenLEX

Czy zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 p.z.p. złożył m.in. oświadczenie wstępne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wg wzoru zamawiającego. Oświadczył, że nie podlega wykluczeniu, lecz przekreślił zapis o treści: "Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji". Planuję wezwać wykonawcę w trybie art. 223 ust. 1 p.z.p. do złożenia wyjaśnień, dlaczego zapis o powyższej treści został przez niego przekreślony.

Czy ewentualna odpowiedź wykonawcy, iż omyłkowo przekreślił ww. oświadczenie nie będzie zmianą treści oferty?

Czy wobec tego będziemy zobligowani do odrzucenia oferty?

Jak należy postąpić w przypadku wykonawcy.? Oświadczenie jest tylko wstępnym, więc może zweryfikować ofertę i wezwać do uzupełnienia dokumentów? Jest to najkorzystniejsza oferta w postępowaniu. Jaką drogę należy przyjąć, by sprostać wymaganiom ustawowym i nie popełnić błędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX