Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu przetargowym wykonawca, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy. Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 p.z.p., bez ponownego badania i oceny ( tzn. przeliczania punktów w kryteriach oceny ofert) wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert po uprzednim wezwaniu do złożenia dokumentów z art. 26 ust. 2 p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunku i braku podstaw wykluczenia. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca drugi w rankingu poinformował, że nie spełnia warunków i odstępuje od zawarcia umowy.

Czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający winien powtórzyć ocenę i badanie ofert (ponowne przeliczenie punktów) wykluczając drugiego w rankingu wykonawcę oraz powtórzyć informację o wyborze i wybrać kolejnego wg rankingu tj. trzeciego wykonawcę?

Czy też powinien zakończyć postępowanie bez wyniku tj. zawarcia umowy, czy też powinien postępowanie unieważnić, a jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej skoro nie jest ono obarczone wadą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację