Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.07.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych - dalej r.u.ś.k.e. oraz § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. - w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dalej r.w.s.r.d., zamawiający może w SIWZ wymagać złożenia przez wykonawców w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, oświadczeń złożonych w trybie art. 26 ust. 4 p.z.p., art. 87 p.z.p. i art. 90 p.z.p., a także dla zmiany lub wycofania oferty, przedłużenia terminu związania ofertą, wyrażenia zgody na poprawienie innej omyłki, czy też pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację