Czy zamawiający może stwierdzić, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie samego tytułu/nagłówka oświadczenia złożonego przez wykonawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienie zostało przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. W SWZ określono podstawy wykluczenia: art. 108 ust. 1 p.z.p.; art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p.; art. 109 ust. 1 pkt 5 p.z.p.; art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Wykonawca był zobowiązany dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem do SWZ. W SWZ wskazano, iż zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia Zgodnie z SWZ, podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania obejmują: 1) odpis lub informacja z KRS, lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. (…), 2) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 3) "Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do braku podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4, 6 p.z.p. oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5,7 p.z.p." Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złożył oświadczenie zgodne z błędnie sporządzonym przez zamawiającego wzorem załącznika do SWZ (brak wskazania art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p.) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w: • art. 108 ust. 1 pkt 3 p.z.p., • art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, • art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p., • art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 p.z.p. czego zamawiający nie zauważył przez podpisaniem umowy.

Czy zamawiający mógł stwierdzić, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie samego tytułu/nagłówka oświadczenia złożonego przez wykonawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX