Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie to zostało wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu. Dodatkowo w umowie znajduje się zapis, że zabezpieczenie to będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót związanych z realizacją zamówienia, a przed upływem terminu zapłaty prawidłowo wystawionej na podstawie tego protokołu faktury VAT (końcowej), wykonawca dostarczy zamawiającemu nowe zabezpieczenie na wartość 30% zabezpieczenia głównego, które będzie obowiązywało od upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia głównego, aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez wykonawcę nowego 30% zabezpieczenia w określonym powyżej terminie, wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia kwoty nowego zabezpieczenia z faktury VAT (końcowej). Będzie ono przechowywane aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. Wykonawca po zrealizowaniu zadania wniósł zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek w wymaganej wysokości. Jednak w trakcie realizacji robót na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a, b u.p.z.p. udzielono dodatkowo wykonawcy zamówienia z wolnej ręki (w umowie podstawowej przewidziano możliwość wystąpienia robót dodatkowych). Na wykonanie przedmiotowych robót została zawarta odrębna umowa, w której nie znalazły się zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Umowa podstawowa opiewała na 500 tys. zł (zabezpieczenie należytego wykonania umowy to 25 tys. zł, a zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek to 7,5 tys. zł – na obie kwoty zostały złożone gwarancje), a umowa na roboty dodatkowe była zawarta na 100 tys. zł. Tym samym zamawiający z ostatniej faktury potrącił 1,5 tys. zł tytułem zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek. Kwota ta ma być zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wykonawca twierdzi, że zamawiający nie miał prawa do zatrzymania ww. kwoty. Z kolei zamawiający uważa, że robota dodatkowa jest ściśle związana z umowa podstawową i pomimo nie wpisania wprost w umowie na roboty dodatkowo informacji na temat zabezpieczenia, mógł je potrącić.

Kto ma rację w przedmiotowej sprawie: wykonawca, czy też zamawiający?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?