Czy zamawiający może pominąć badanie i ocenę systemowego „Formularza Ofertowego”, jeśli nie jest on podpisany i opierać się tylko na formularzu ofertowym, złożonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na platformie e-zamówienia w trybie podstawowym. W SWZ wskazał następujące zapisy: "Wykonawca na Platformie e-zamówienia przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego "Formularza Ofertowego" udostępnionego przez zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce "Informacje podstawowe". Natomiast obowiązującym przy składaniu oferty formularzem jest formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, który wykonawca musi obligatoryjnie wypełnić (...) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Złóż ofertę" system Platformy prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajduje się dwa pola służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz oferty" w pierwszym polu ("Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu ("Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. " Wykonawca złożył za pośrednictwem Platformy wymagany załącznik nr 3 formularz ofertowy zawierający wszystkie wymagane dane (nazwę wykonawcy, cenę oferty, dane służące ocenie w ramach kryterium itd.) prawidłowo podpisany oraz plik zawierający systemowy "Formularz Ofertowy" niepodpisany, a ponadto zawierający inne dane niż załącznik nr 3.

Czy w takim przypadku można uznać, że oferta została prawidłowo złożona?

Czy można pominąć badanie i ocenę systemowego "Formularza Ofertowego", ponieważ nie jest on podpisany i opierać się tylko na formularzu ofertowym, złożonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ?

Co zrobić w sytuacji, gdyby oba formularze były prawidłowo złożone, natomiast zawierałyby rozbieżne dane?

Wyjaśniać na podstawie art. 223 ust. 1 p.z.p.? Który formularz brać pod uwagę jako wyjściowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX