Czy zamawiający może odmówić przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wniosek o zmianę terminu realizacji zamówienia... - OpenLEX

Czy zamawiający może odmówić przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wniosek o zmianę terminu realizacji zamówienia wpłynął po jego upływie, a wykonawca wcześniej informował ustnie o niemożliwość wykonania robót ze względu na złe warunki atmosferyczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może odmówić zawarcia aneksu do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania i nałożyć karę umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia, argumentując, że termin wykonania był jednym z kryteriów oceny ofert, w sytuacji, gdy wykonawca złożył pisemny wniosek o zmianę terminu realizacji kilka dni po jego upływie (przy czym wykonawca wcześniej informował zamawiającego ustnie i czekał w gotowości, aż ustąpią złe warunki atmosferyczne powodujące niemożność wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej)?

Natomiast w umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przewidział zmiany umowy zgodnie z art. 144 p.z.p., w tym zmiany terminu wykonania o czas opóźnienia m.in. w sytuacji wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub wystąpienia nieodpowiednich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWOiR i mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia robót niezbędnych do zrealizowania obiektu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?