Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2014 r.

PYTANIE

W przetargu na świadczenie usług szkoleniowych, zamawiający jako drugie kryterium oceny ofert wyznaczył doświadczenie. Po ogłoszeniu przetargu, a przed upływem terminu składania ofert zamawiający zmienił opis kryteriów oceny ofert dookreślając, że posiadane doświadczenie ma dotyczyć ostatnich 5-ciu lat oraz wydłużył termin składania ofert. Dodatkowo zamawiający na swojej stronie internetowej BIP zamieścił poprawiony formularz ofertowy, w którym w kryteriach oceny ofert zmodyfikował zapis z "Wykonawca/osoba którą dysponuje wykonawca wykonała X godzin szkoleń/zajęć/warsztatów w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia" na "Wykonawca/osoba którą dysponuje wykonawca wykonała X godzin szkoleń/zajęć/warsztatów w tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat". Wpłynęło 10 ofert, z czego 6 wykonawców zastosowało stary formularz ofertowy, nieobejmujący wprowadzonej zmiany. Zamawiający nie może stwierdzić, czy wykonawcy, którzy zastosowali pierwotny formularz ofertowy zapoznali się ze zmianami i przedstawili doświadczenie z okresu ostatnich 5-ciu lat.

Jak powinien postąpić w takiej sytuacji Zamawiający?

Czy oferty złożone przez wykonawców na starych drukach podlegają odrzuceniu?

Dodatkowo w przypadku dwóch ofert wykonawców, którzy zastosowali pierwotny formularz ofertowy nieobejmujący zmian, z załącznika do oferty tj. z wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wynika, że godziny podane w formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert zostały rzeczywiście zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat.

Czy w tych dwóch przypadkach Zamawiający może zaakceptować złożone oferty oraz ocenić ofertę wraz z załącznikami jako całość i informację powziętą z załącznika do oferty wykorzystać do oceny oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?