Czy zamawiający mógł dochodzić zaspokojenia swoich należności z tytułu naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy z winy... - OpenLEX

Czy zamawiający mógł dochodzić zaspokojenia swoich należności z tytułu naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy z wniesionego przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w okresie obowiązywania stanu epidemii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2018 r. gmina zawarła umowę na wykonanie inwestycji z formule "zaprojektuj i wybuduj" z terminem wykonania do końca 2019 r. Wykonawca nie wykonał zadania w terminie i zostały mu naliczane kary umowne za opóźnienia w realizacji umowy. Z początkiem 2021 r. gmina rozwiązała umowę z wykonawcą zadania z jego winny, gdyż do dnia rozwiązania umowy pozostawał w dalekiej zwłoce z wykonaniem zadania (brak opracowania chociażby dokumentacji projektowej). W połowie maja gmina wysłała do wykonawcy pismo z wezwanie do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z winny wykonawcy. W związku z brakiem wpłaty, z początkiem 2022 r. gmina potrąciła należność z wpłaconego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, informując go o tym na piśmie. Wykonawca wystosował pismo, że potrącenie było niezgodne z prawem gdyż ustawa COVID-owa wyłącza możliwość i dopuszczalność potrącania kar umownych w okresie stanu epidemii. Gmina stoi na stanowisku, że potrącenie było prawidłowe gdyż do zdarzenia doszło przed pandemia (tj. wykonawca pozostawał już w zwłoce z końcem roku 2019) oraz nie przedstawił on oraz nie informował on niezwłocznie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, a tym samym nie przedłożył potwierdzeń poprzez dołączenie do informacji oświadczenia lub dokumentów, przy pomocy których wykazałby w szczególności okoliczności uniemożliwiające bądź w istotnym stopniu ograniczające możliwość wykonania umowy już po terminie umownym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX