Czy zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w zakresie informacji potwierdzających, że wniosek... - OpenLEX

Czy zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w zakresie informacji potwierdzających, że wniosek był sporządzony niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, wykonawca złożył oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wraz z oświadczeniem wykonawca nie złożył żadnych dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Czy w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, informacji potwierdzających, że wniosek był sporządzony niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - a jeśli tak, na jakiej podstawie?

Czy też bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia wniosek należy odrzucić na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2) p.z.p., ponieważ został złożony przez wykonawcę, który nie złożył w wyznaczonym terminie podmiotowego środka dowodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX