Czy zamawiający, który dokonał szacunku wartości zamówienia zakładając 23% VAT, ale jednocześnie nie wskazał w dokumentach zamówienia, jaką stawkę podatku VAT wykonawcy powinni przyjąć przy obliczeniu ceny oferty, może poprawić ofertę, jeżeli wykonawca zastosuje VAT 8%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie podstawowym dot. rewitalizacji ulicy. Zakres robót obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów obramowania, instalację oświetlenia ulicznego, wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury. SWZ przewiduje, że wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego) za realizację całości przedmiotu zamówienia. "Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowite wykonanie opisanego w dokumentacji przetargowej pełnego zakresu prac według zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm branżowych oraz wszelkich pozostałych warunków prowadzonego postępowania". "Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, ma być wyrażona w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia" Zapisy formularza oferty: "ofertę na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie określonym w SWZ netto - ....................... zł*plus :- podatek VAT ..... % w kwocie ................. zł brutto................................... zł (słownie złotych: .....................................). Zatem zamawiający nie przewidział wpisania dwóch stawek podatku VAT, przy czym sam również nie określił stawki podatku VAT. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, w tym: pierwsza oferta obejmuje jedną stawkę podatku VAT w wysokości 23%, natomiast druga ofert zawiera dwie stawki podatku VAT 23% na roboty budowlane i 8% - zagospodarowanie ternu zieleni.

Jak powinien postąpić zamawiający?

Czy odrzuceniu podlega oferta zawierająca dwie stawki podatku VAT, przyjmując iż oferta tego wykonawcy zawiera błąd w obliczeniu ceny?

Czy czynność ta powinna być poprzedzona wezwaniem do wyjaśnienia treści oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX